Vedtægter for: Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn


§1 Navn og formål

Stk. 1 Foreningens navn er: ”Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn” Foreningen er stiftet den 21. maj 2019 Hjemsted er Vejle Kommune. Bestyrelsen repræsenterer medlemskredsen. Medlemskab er en forudsætning for deltagelse i foreningens aktiviteter og anvendelse af dens faciliteter.


Stk. 2 Foreningens primære formål er én gang årligt at arrangere Åbne Døre i Vejle og omegn. Arrangementet afvikles den første weekend i september. Foreningen kan på initiativ fra medlemmerne afvikle anden aktivitet med kunstnerisk indhold. Det kan være udstillinger, foredrag, workshops mv.


§2 Medlemskreds og medlemskab

Stk. 1 Foreningen er en åben forening, der som medlemmer optager personer som fremstiller og udstiller egne værker indenfor kunst og kunsthåndværk. Medlemskab kræver ingen forudgående censur eller vurdering.

Stk. 2 Medlemmer skal i forbindelse med Åbne Døre kunne fremvise deres værker et sted i Vejle Kommune eller i umiddelbar nærhed. Fremvisning kan ske i eget hjem eller værksted eller i et til formålet lejet lokale, - gerne i samarbejde med andre erhvervsdrivende eller andre medlemmer af Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn. Det er tilladt at have en gæsteudstiller i sit værksted / udstillingssted, som bor udenfor foreningens område. Gæsteudstillere betaler for deltagelse på lige fod med foreningens medlemmer. Gæsteudstillere er ikke medlem af foreningen.


Stk. 3 Som medlem forpligtiger man sig til:

- Betaling af det årlige kontingent - Rettidig aflevering af materiale til markedsføring af Åbne Døre - At bistå bestyrelsen med praktisk hjælp i forbindelse med afvikling af Åbne Døre - At holde sig ajour med information udsendt af bestyrelsen og at agere på denne. Bestyrelsen kan bringe et medlemskab til ophør, såfremt ovenstående ikke efterleves.


Stk. 4 Medlemskontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen. Kontingent betales én gang årligt i forbindelse med tilmelding til årets Åbne Døre.


§3 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med evalueringsmøde for Åbne Døre. Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. mail til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.


Stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal udsendes på mail til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen sammen med eventuelle forslag fra bestyrelsen.


Stk. 3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. For at stemme skal man have betalt kontingent.


Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning kan ske skriftligt, hvis mindst ét medlem ønsker dette. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. valg af dirigent og referent

2. aflæggelse af formandens årsberetning

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. behandling af indkomne forslag

5. fastsættelse af kontingent

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. valg af revisor

8. eventuelt


Stk. 6 Der føres referat fra generalforsamlingen som udsendes til medlemmerne.


Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen (excl. suppleant) finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav (mail) herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er fremsat / modtaget af bestyrelsen.


§4 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 4 og højst 7 personer. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år, således at 2 er på valg i ulige år og resten er på valg i lige år.


Stk. 2 Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for en periode på ét år. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.


Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og PR-ansvarlig umiddelbart efter generalforsamlingen.


Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 5 Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at alle i bestyrelsen er enige (excl. suppleant)


Stk. 6 Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referaterne er tilgængelige for medlemmerne.


§5 Økonomi, tegning og hæftelse

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger arrangementet ”Åbne Døre i Vejle og omegn”, således at regnskabsåret slutter mandagen efter afvikling af ”Åbne Døre i Vejle og omegn”.


Stk. 2 Foreningens værdier skal indestå på en elle flere konti i et anerkendt pengeinstitut. Kassereren må disponere alene over foreningens konto


Stk. 3 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen kan hæfte med dens respektive formue.


Stk. 4 Foreningen tegnes af formanden. Større investeringer eller hæftelser herunder lån kan kun besluttes af generalforsamlingen.


§6 opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsning.


Stk. 2 Ved opløsning af foreningen deles en evt. formue mellem foreningens medlemmer. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den: 21. maj 2019

Ændret 7/1-2020 ved ekstraordinær generalforsamling

Ændret 13/9-2021 på ordinær generalforsamling

Ændret 23/1-2023 ved ekstraordinær generalforsamling

Kate Kanstrup Nielsen, Jette Reinert, Pia Holmgreen, Mette Skov Mærsk, Kirsten Stubben, Mogens Mønsted