Vedtægter for: Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn


§1 Navn og formål


Stk. 1 Foreningens navn er: ”Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn” Foreningen er stiftet den 21. maj 2019 Hjemsted er Vejle Kommune. Bestyrelsen repræsenterer medlemskredsen. Medlemskab er en forudsætning for deltagelse i foreningens aktiviteter og anvendelse af dens faciliteter.


Stk. 2 Foreningens primære formål er én gang årligt at arrangere Åbne Atelierdøre i Vejle og omegn. Arrangementet afvikles den første weekend i september. Foreningen kan på initiativ fra medlemmerne afvikle anden aktivitet med kunstnerisk indhold. Det kan være udstillinger, foredrag, workshops mv.§2 Medlemskreds og medlemskab


Stk. 1 Foreningen er en åben forening, der som medlemmer optager personer, som fremstiller og udstiller egne værker indenfor kunst og kunsthåndværk. Medlemskab kræver ingen forudgående censur eller vurdering. Man kan være aktivt / udstillende medlem eller passivt / ikke udstillende medlem. Man kan hvert år i forbindelse med tilmelding og indbetaling af kontingent ændre på sin medlemsstatus.


Stk. 2 Medlemmer af Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn skal være bosat i Vejle Kommune. Fremvisning kan ske i eget hjem eller værksted eller i et til formålet lejet lokale, - gerne i samarbejde med andre erhvervsdrivende eller andre medlemmer af Foreningen Åbne Døre i Vejle og omegn.


Stk. 3 Alle medlemmer forpligtiger sig til:

- Betaling af det årlige kontingent

- Rettidig aflevering af materiale til markedsføring af Åbne Døre


Som aktivt medlem forpligtiger man sig desuden til:

- At bistå bestyrelsen med praktisk hjælp i forbindelse med afvikling af Åbne Døre

- At holde sig ajour med information udsendt af bestyrelsen og at agere på denne.


Bestyrelsen kan bringe et medlemskab til ophør, såfremt ovenstående ikke efterleves.


Stk. 4 Medlemskontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen. Kontingent betales én gang årligt i forbindelse med tilmelding til årets Åbne Døre.§3 Generalforsamlingen


Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i september i forbindelse med evalueringsmøde for Åbne Atelierdøre. Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. mail til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.


Stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal udsendes på mail til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen sammen med eventuelle forslag fra bestyrelsen.


Stk. 3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Både aktive og passive medlemmer kan stemme.


Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning kan ske skriftligt, hvis mindst ét medlem ønsker dette. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. valg af dirigent og referent

2. aflæggelse af formandens årsberetning

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. behandling af indkomne forslag

5. fastsættelse af kontingent

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. valg af revisor og revisorsuppleant

8. eventuelt


Stk. 6 Der føres referat fra generalforsamlingen, som udsendes til medlemmerne.


Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen (excl. suppleanter) finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav (mail) herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter, at kravet herom er fremsat / modtaget af bestyrelsen, og afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen.§4 Bestyrelsen


Stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 4 og højst 7 personer. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år, således at halvdelen er på valg i ulige år og resten i lige år. Formanden er på valg i lige, og kasserer på valg i ulige år.


Stk. 2 Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for en periode på ét år. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.


Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen.


Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.§5 Økonomi, tegning og hæftelse


Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger arrangementet ”Åbne Atelierdøre i Vejle og omegn”, således at regnskabsåret slutter mandagen efter afvikling af ”Åbne Atelierdøre i Vejle og omegn”.


Stk. 2 Foreningens værdier skal indestå på en konto i et anerkendt pengeinstitut. Kassereren må disponere alene over foreningens konto


Stk. 3 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen kan hæfte med dens respektive formue.


Stk. 4 Foreningen tegnes af formanden. Større investeringer eller hæftelser herunder lån kan kun besluttes af generalforsamlingen.§6 opløsning


Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.


Stk. 2 Ved opløsning af foreningen deles en evt. formue mellem foreningens medlemmer.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den: 21. maj 2019

Ændret 7/1-2020 ved ekstraordinær generalforsamling

Ændret 13/9-2021 på ordinær generalforsamling

Ændret den 23/1-2023 ved ekstraordinær generalforsamling

Ændret den 18/9-2023 ved ordinær generalforsamling